Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

Dziennik

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 


      


ŚWIETLICA SZKOLNA

 

Szkoła  nasza  docenia wychowawczą rolę świetlicy szkolnej . Obecnie świetlica zajmuje jedno duże pomieszczenie  i zaplecze do przechowywania potrzebnych do pracy
z uczniami artykułów i pomocy.

Swoimi działaniami świetlica obejmuje wszystkich uczniów  klas 
od  I do III.    

    Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny zatem jest dobór odpowiednich treści zajęć i metod ich prowadzenia. Dotyczą one najbliższego otocznie dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz mówię o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego,    o złych skutkach nałogów, o  higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów.  Dlatego  uczestnicy zajęć w świetlicy mają czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z nimi  o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponujemy   różnorodne zabawy i gry. Dbamy o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej.  Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą logicznego  myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają  sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiają poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtują umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.

W  NASZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ  PROWADZONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA

punktorrozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie,  sklejanie, szycie, origami i inne)

punktorrozbudzające  zainteresowania  czytelnicze (czytanie prasy, wierszy, własne próby literackie, konkursy, wyjścia do biblioteki, spotkania czytelnicze, inscenizacje, czytanie tekstu dla zaproszonych gości  w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”),

punktorwzbogacające posiadane  wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, encyklopedii, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne  i edukacyjne),

punktorkształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat  (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa  na daną literę” i inne),

punktorkształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, redagowanie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych),

punktorkształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki),

punktorzwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe),

punktorrelaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów, wycieczki).

Szczególną  uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia  i współdziałania
 w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie uczniów        do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów  z  kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań  i uczuć   oraz  dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Nauczycielki pracujące w świetlicy:

Jolanta Śpiewak - koordynator świetlicy

 Barbara Matczuk, Krystyna Czarniecka, Maria Orzechowska - Sołowiej 

IMPREZY ŚWIETLICOWE
Pierwszy  Świetlicowy Konkurs Piłkarzyków Stołowych  2016
Konkurs Recytatorski pt.
„Dobre wychowanie wierszem”

Spotkania patriotyczne w świetlicy

Kolorowe gazetki wykonane przez dzieci w świetlicy oraz dni orgiami

Spotkanie w świetlicy z paniami Bibliotekarkami. Ogólnopolski tydzień bibliotek pod hasłem „Biblioteka inspiruje”

Dzień Koktajlu owocowego w szkole – poczęstunek , prezentacja i wykonanie oraz poczęstunek. Dzięki współpracy z Firmą SEBEX zostały przeprowadzone piękne zajęcia dla dzieci klas 1-3

Lekcja prozdrowotna
pt. „Dlaczego warto pić mleko”

Zabawa z astronomią

Konkursy i  zabawy w teatr

„Z Julianem Tuwimem lokomotywą przez wiersze"

 Dnia 13.09.2016r. odbyło się spotkanie biblioteczne w świetlicy szkolnej. Dzieci obejrzały wystawę książek, wysłuchały o życiu i twórczości Juliana Tuwima, wysłuchały wierszy.

Na zakończenie spotkania przedstawiły inscenizację teatralną
do wiersza pt. „Rzepka”.

Dzieci aktywnie i chętnie czytały i słuchały wierszy J. Tuwima w świetlicy szkolnej.

W ramach współpracy z Firmą SEBEX
w ramach programu „Mleko z klasą” odbyły się warsztaty żywieniowe dla klas 1-3
  z panią dietetyk Adrianną Szczepaniak
 

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku