RADA RODZICÓW    -  ROK SZKOLNY 2018/2019  

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza G
órskiego w Białymstoku

przewodnicząca:    Grażyna Lewicka

wiceprzewodniczący:  Katarzyna Puciłowska

sekretarz:    Katarzyna Mackiewicz


 

W imieniu Rady Rodziców informujemy, iż składka na Radę Rodziców wynosi
w  tym roku szkolnym:
-
 50,00 zł – jeżeli do szkoły uczęszcza 1 dziecko
- 40,00– na drugie dziecko
 

Rodzice mają możliwość dokonywania wpłat ratalnie. minimalna jednorazowa wpłata wynosi 5 zł.

Uprzejmie prosimy o wpłaty. O przeznaczeniu funduszy decyduje Rada Rodziców w porozumieniu  z Dyrektorem Szkoły. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone  w szczególności na: 
- nagrody,
 
- zapomogi,
 
- wycieczki szkolne,
 
- imprezy szkolne,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczniów,
 
- pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych ze szkołą, 
 
- wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
 
- poprawę bazy materialnej szkoły.
 

100% środków pochodzących ze składek rodziców danej klasy Rada Oddziałowa Rodziców przekazuje na rzecz Rady Rodziców. Na wniosek Rady Oddziałowej Rodziców część pieniędzy zebranych w klasie może być przeznaczona na dofinansowanie biletów do kina, teatru itp. dzieciom znajdującym sie w trudnej sytuacji materialnej.

Wpłaty można dokonać:
- w sekretariacie szkoły,
- u wychowawcy klasy,
 - lub bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej nr 37 im. Kazimierza  Górskiego
ul. Jaworowa 8     15 -808  Białystok

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 
08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

Zapraszamy do korespondencji elektronicznej
za pośrednictwem e-mail:

radarodzicowsp37@o2.pl

Protokoły i dokumenty Rady Rodziców
/rok szkolny 2018/2019/


Protokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2018/2019
z dnia 23.11.2018 r.  - 
plik.pdfProtokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2018/2019
z dnia 26.09.2018 r.  - plik.pdfProtokół z obrad z zebrania Rady Rodziców 
przy  Szkole Podstawowej nr 37 
im. Kazimierza Górskiego – rok szkolny 2018/2019
z dnia 12.09.2018 r.  - plik.pdf