PEDAGOG SZKOLNY

 

Pedagog szkolny - mgr Małgorzata Zubrzycka

Godziny pracy:

poniedziałek    8.50 -13.00
wtorek     8.00-12.00 (12.15 - 13.00.)
środa    11.00 - 16.00
czwartek    8.50 - 12.50
piątek     8.00 - 12.00

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PEDAGOGA SZKOLNEGO
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 PEDAGOG :

 • Pracuje wg ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Spotkanie rodziców/opiekunów z pedagogiem możliwe jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Na spotkaniu uczniowie i rodzice zobowiązani są do posiadania środków ochrony osobistej (maseczek )
 • Przestrzega zasad, stosując się do zaleceń dotyczących ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie w gabinecie pedagoga .
 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 • Dba by uczniowie, rodzice i nauczyciele w gabineciezachowywali dystans społeczny między sobą, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Zachowuje szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Regularnie wietrzy pomieszczenie w którym pracuje.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym .
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.


Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego
  młodzieży,

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności
  w realizacji procesu  dydaktyczno-wychowawczego,

 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy
  z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych,
  uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej
  sytuacji materialnej,

 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów  dla nieletnich,

 • prowadzi konsultacje dla rodziców,

 • współpracuje z instytucjami takimi jak:
  -
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
  - Poradnia Rodzinna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
  -
  Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
  - Pogotowie Opiekuńcze  - Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie,
  - Urząd Wojewódzki. Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych i Uzależnień,
  - Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga",
  - Studencka Poradnia Prawna Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku,
  -  Caritas Archidiecezji Białostockiej,
  -
  Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia  ELEOS Diecezji Białostocko –
  Gdańskiej,
  -
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
  -
  Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi

 
W naszej szkole organizowane są:
-zajęcia terapeutyczne,
- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
- zajęcia wyrównawcze,
- zajęcia reedukacyjne,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- gimnastyka korekcyjna,
oraz mnóstwo zajęć rozwijających umiejętności i zdolności uczniów.

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.


WAŻNE TELEFONY
 • 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
 • 85 652 54 94, 690 955 000  - Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny KLANZA
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ul. Malmeda 5, 15-440 Białystok,
  tel. 85 67831),   
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
   (ul. Storczykowa 5, Białystok tel. 85 663 56 76, tel. 600 075 018)
 • Pogotowie Opiekuńcze  - Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie ( ul. Orla 2,
  15-021 Białystok , tel. 85 741 68 46)
 • Urząd Wojewódzki. Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych i Uzależnień (ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok)
 • Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga" (ul. Proletariacka 21, 15-100 Białystok,  tel. 85 6521836),
 • Caritas Archidiecezji Białostockiej (ul. Warszawska 32,  15-077
  Białystok,  tel. 85 651 90 08),
 • Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia  ELEOS Diecezji Białostocko –
  Gdańskiej (ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok, tel. 85 7426500
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 (ul. Mazowiecka 35, 15-301 Białystok tel. 85 742 34 34), 
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnym ((ul. Mickiewicza 31/2 , 15-214 Białystok
  tel. 85 732 86 66).