KALNEDARZ   ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe: 21 stycznia - 3 lutego 2019r.:
woj. podlaskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Egzamin
ósmoklasisty

15 kwietnia 2019r.
16 kwietnia 2019r.
17 kwietnia 2019r.

Podstawa prawna:
 art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
21  czerwca 2019r.  
(podstawa prawna: § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 186, poz. 1245)

Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


.