Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szkoły  www.sp37.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2002

Data ostatniej dużej aktualizacji: 27.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po jej elementach i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej sp37@um.bialystok.pl, bądź dzwoniąc pod numer telefonu: 85 6543987.

Informację na temat dostępności można uzyskać kontaktując się poprzez adres poczty elektronicznej sp37@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6543987.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres: sp37@um.bialystok.pl lub pod numerem telefonu: 85 6543987.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. /www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Szkoły Podstawowej Nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku, ul. Jaworowa 8.
Dostęp do budynku dla interesantów – wejściem głównym, osobom niepełnosprawnym na wózkach – dostęp do budynku jest ograniczony . Dostęp do sanitariatów, pomieszczeń biurowych, sal lekcyjnych na parterze obiektu - z korytarza.

 Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Zapewniona jest komunikacja z  placówką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika pełniącego dyżur przy drzwiach o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

RAPORT  GUS
Raport o stanie zapewnienia dostępności  podmiotu publicznego

plik pdf