Szkoła

   Aktualności

   Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka 

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki


Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.
085 65-43-987
fax. 
085 65-41-289
 

email: sp37@um.bialystok.pl

adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 

 

 

 

 


         


BIULETYN INFORMACYJNY SP 37 

 
"Biuletyn Informacyjny SP 37" powstał z inicjatywy mgr Barbary Zadykowicz w roku szkolnym 2000/2001. Jest on pomysłem na upowszechnienie doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych wśród pracowników i rodziców Szkoły Podstawowej Nr 37 jak i poza nią. Wszystkie numery Biuletynu są dostępne w szkolnej bibliotece.
Zachęcamy do sięgania do zawartych w nich publikacji.

Nr 1 2000/2001     
          

 Zespół redakcyjny: Teresa Plichta, Jerzy Szydłowski, Barbara Zadykowicz, Danuta Koleśnik,
Izabela Łuckiewicz

I.Łuckiewicz:
"Wpływ teorii Jeana Piageta i Lwa Wygotskiego na praktykę pedagogiczną"

D.Koleśnik: "Grafika komputerowa w życiu szkoły"
B.Zadykowicz: "Trzy koncepcje stylów nauczania"
Z.Tarasik: "Wychowanie do miłości"
W.Monachowicz: "Kształtowanie aktywnych postaw nauczycieli wobec zabawy"
D.Grzędzińska: "Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu zintegrowanym"
E.Żukowska: Wykorzystanie wolumenów "Dzieje narodu i państwa polskiego" na zajęciach w klasach I-III
E.Szamborska: "Znaczenie edukacji ekologicznej w nauczaniu zintegrowanym"
A.Juszczuk: "Metody i formy pracy biblioteki szkolnej rozwijające zainteresowania czytelnicze uczniów klas I-III"
V.Grabowska i J.Selwesiuk: "Scenariusz zajęć - O Janku Wędrowniczku"
T.Plichta: "Konspekt lekcji historii w klasie V - Od małej Ojczyzny do wspólnej Europy"
B.Zadykowicz i D.Koleśnik: "Scenariusz zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem elementarza multimedialnego "Klik uczy czytać"


Nr 2       2001/2002  
       

Zespół redakcyjny: Urszula Laskowska, Elżbieta Krystyna Ignatowicz, Grażyna Pawłowska

U.Laskowska: "
Sylwetka wielkiego pedagoga  Celestyn Freinet"

A.Szwed: "Rola myślenia twórczego w procesie rozwiązywania problemów"
E.K.Ignatowicz: "Podstawy edukacji regionalnej"
A.Bach: "Rola nagrody i kary w przebiegu procesów motywacyjnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym"
E.Szamborska: "Agresja u dzieci"
N.Niedźwiedź: "Konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI "Jak radzić sobie ze stresem"
D.Grzędzińka: "Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne"
A.Dzięgielewska: "Harry Potter - Lekturą?"
U.Laskowska: "Scenariusz w bloku - Wychowanie do demokracji"
A.Juszczuk: "Diagnoza biblioteki szkolnej SP Nr 37 w Białymstoku"
E.K.Ignatowicz: "Gramatyka w toku zajęć zintegrowanych"
M.Szczepaniak    "Propozycje gier i zabaw matematycznych w klasie IV"
K.Krajewski: "Konspekt lekcji matematyki w klasie V "Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta"
Z.Tarasik: "Konkurs jako pewna forma rozbudzania zainteresowań matematycznych i informatycznych uczniów w szkole podstawowej"
D.Koleśnik: "Cykl scenariuszy godzin do dyspozycji wychowawcy prowadzone metodami aktywnymi - Portret kibica"
K.Krajewski: : "Mój wychowawca - ankieta"
G.Pawłowska: "Nauczyciele o ocenianiu w naszej szkole"
M.Karpińska i M.Gierasimiuk: Ślubowanie uczniów klasy I (scenariusz uroczystości)
U.Laskowska: "Higiena głosu nauczyciela".

Nr 3       2002/2003         

Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Danuta Koleśnik,  Jerzy Szydłowski

A.Szwed:
"Wykorzystywanie tekstów literackich w kształceniu językowym w klasach niższych"

W.Monachowicz: "Charakterystyka rozwoju myślenia i koncentracji uwagi dzieci sześcio- i siedmioletnich"
J.Szydłowski: "Z doświadczeń trenera"
S.Cieślukowski: "Zmodyfikowany test sprawności fizycznej Zdzisława Chromińskiego"
A.Chrościńska: "Szkolne klimaty"
Z.Tarasik: "Jak wykorzystuję nowoczesne technologie na lekcjach matematyki w szkole podstawowej?"
I.Łuckiewicz: "Umiejętności komunikacyjne nauczyciela, ich rola w rozwoju językowym dziecka"
A.Juszczuk: "Edukacja czytelniczo - medialna w II etapie edukacyjnym klasy IV-VI"
J.Śpiewak: "Metody pracy opiekuńczo - wychowawczej świetlicy szkolnej"
N.Niedźwiedź: "Funkcjonowanie dziecka w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym w klasie szkolnej"
B.Zadykowicz: "Gabinet terapii pedagogicznej"
D.Grzędzińska: "Dysleksja rozwojowa -  czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu"
J.Wiereszka: "Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym?"
B.Lebiedziewicz: "Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych"
P.Iwaniuk:"Impreza na orientację -  uczniowską przygodą"
D.Koleśnik: "Wdrażanie technologii informacyjnej w życie szkoły"
K.Czarniecka "Świadomość ekologiczna a dziecko"
B.Zadykowicz i D.Grzędzińska: "Propozycje ankiet jako narzędzia ewaluacji PSO dla I etapu edukacyjnego"


Nr 4       2003/2004    
     

Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Anna Bach,  Katarzyna Abramowicz,
Agnieszka Szwed

A.Chrościńska:
"Odnaleźć wspólnego Boga"

P.Iwaniuk: "Moje 10 lat z SKKT"
J.Niewiarowska: "Dlaczego uczymy się matematyki?"
E.Chodorowska: "Wykorzystanie komputera na lekcjach matematyki"
A.Bach: "Wpływ programów multimedialnych na rozwój mowy dziecka"
P.Iwaniuk: "Integracja nauk przyrodniczych"
D.Grzędzińska: "Gry dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej"
A.Szwed: "Spotkanie z poezją -  rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka"
K.Abramowicz: "Jak zmotywować dziecko do nauki?"
N.Niedźwiedź: "Wpływ organizacji życia domowego na wyniki w nauce i zachowanie dziecka w szkole"
P.Iwaniuk: "Uzależnienia i nałogi wśród młodzieży"
N.Niedźwiedź: �Agresja wśród dzieci i młodzieży -  czy można ją ograniczyć?"
K.Czajkowska: "Jak rozwijać współpracę z rodzicami?"
P.Iwaniuk: "Scenariusz spotkań z rodzicami na temat uzależnień i nałogów"
Z.Tarasik: "Praca z uczniem dyslektycznym a moja praktyka nauczyciela matematyki"
J.Śpiewak: "Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w świetlicy szkolnej"
A.Juszczuk: 'Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej"

WYDANIE SPECJALNE  BIULETYNU SZKOLNEGO "20 LAT MINĘŁO"
LISTOPAD 2003
Zespół redakcyjny: Elżbieta Krystyna Ignatowicz, Urszula Laskowska, Barbara Lebiedziewicz 
K. Ignatowicz: Słowo wstępne 
K. Ignatowicz, G. Pawłowska, H. Szyszko: 20 lat Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku. Historia szkoły.
K. Ignatowicz, M. Szczepaniak: Osiągnięcia  szkoły w latach 1987 - 2003.
K. Ignatowicz, G. Pawłowska, H. Szyszko: 20 lat minęło - scenariusz uroczystości jubileuszowych. 
G. Pawłowska: Szkoła w twórczości uczniów.
H. Szyszko:  Wiedza - potęgą jest i basta! - inscenizacja z okazji 20- lecia Szkoły Podstawowej nr 37 w Białymstoku.
Maria Oleksicka: Montaż słowno - muzyczny z okazji XXV -lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

Nr 5       2004/2005        

  Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Anna Bach, Danuta Koleśnik,

Katarzyna Abramowicz,  Agnieszka Szwed

 
J.Zaniewska:
"Charakterystyka dziecka nadpobudliwego psychoruchowo z uwzględnieniem oddziaływania rewalidacyjnego i korekcyjnego"
K.Abramowicz: "Telewizja zagrażająca i utrudniająca proces wychowania dziecka w rodzinie"
M.Orzechowska: "Metody pracy ze słownictwem stosowne przez nauczyciela na lekcjach języka obcego"
A.Bach: "Miejsce i znaczenie komputera w szkole"
D.Grzędzińska: "Komputer jako narzędzie pracy ucznia w kształceniu zintegrowanym"
B.Matczuk: "Zajęcia plastyczne z dziećmi w młodszym wieku szkolnym"
A.Juszczuk: "Współpraca uczniów z biblioteką szkolną w ramach aktywu bibliotecznego"
B.Matczuk: "W jaki sposób wykorzystuję orgiami w świetlicy szkolnej"
A.Chrościńska: "Szkolne przedstawienia"
I.Łuckiewicz: "Scenariusz apeli  11 listopada 1918r. -  w Rocznicę Odzyskania Niepodległości"


Nr 6       2005/2006     
   
 

 Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Danuta Koleśnik, Agnieszka Szwed,
Maria Orzechowska-Sołowiej

M.Orzechowska - Sołowiej:
"O sprawnościach językowych"
Z.Tarasik: "Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2005r. w Szkole Podstawowej Nr 37 w Białymstoku"
Z.Tarasik: "O ocenie pracy nauczyciela"
Z.Tarasik: "Jak to jest z szóstką"
A.Popławski: "Miejsce dziecka w rodzinie"
K.Abramowicz: "Wpływ środowiska rodzinnego na wszechstronny rozwój i formowanie się osobowości dziecka. Dziecko sukcesu"
I.Łuckiewicz: "Jak rozwiązywać problemy związane ze szkoła?"- porady dla rodziców
E.K.Ignatowicz: "Współdziałanie nauczyciela -  wychowawcy z rodzicami"
A.Popławski: "Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową"
E.Żukowska: "Rady dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej -ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi ADD"
B.Matczuk: "Zanim dojdzie do pierwszej próby"
D.Grzędzińska: "Znaczenie terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się"
B.Zadykowicz: "Kolorowa ortografia"
A.Juszczuk: "Biblioteczka rodzica"


Nr 7       2006/2007         

 Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Anna Bach, Danuta Grzędzińska

A. Juszczuk: "Multimedialne Centrum Informacyjne w bibliotece szkolnej".
M. Popławska: "Trudności w nauce dzieci z wadą wymowy".
J. Dudaryk:
"W poszukiwaniu efektywnych form nauczania Lernstationen - czyli jak łatwo i przyjemnie sprawdzić co umiem".
A. Zamajtys: "Nauka języka angielskiego metodą Helen Dorn".
I.  Łuckiewicz: "Jak przebiega proces uczenia dzieci sztuki konstruowania gier?".
A.Chrościńska: "Szkolne rekolekcje 2007".
D.Grzędzińska: "Scenariusz całodniowej wycieczki do Supraśla połączonej z ćwiczeniami kinezjologii edukacyjnej. Paula Dennisona".
E.Żukowska: "Scenariusz zajęć otwartych realizowany w klasie III  na temat "Jak poradzić sobie w trudnej sytuacji?".
Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci  i młodzieży demoralizacją.
Spis publikacji książkowych poruszających problematykę agresji i przemocy.
Zestaw artykułów dotyczących problematyki agresji i przemocy.

Nr 8      2007/2008      
 Zespół redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Agnieszka Szwed, Danuta Grzędzińska, Katarzyna Abramowicz

A.Chrościńska: "Święty Kazimierz - Krzewiciel Wiary"
E.M.Żukowska:  "Dzieci uchodźców z Czeczenii w polskiej szkole"
Z.Tarasik, J. Tarasik: "Znaczenie obserwacji w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy"
A.Szwed:  "Telewizja w nauczaniu"
M. Zubrzycka: "Karanie w rodzinie"
A. Juszczuk: "Jak radzę sobie z agresją u dzieci i młodzieży w bibliotece szkolnej"
K.Abramowicz:  "Wielokierunkowe oddziaływanie zajęć teatralnych na wszechstronny rozwój dziecka"
D.Grzędzińska, B. Zadykowicz:  "Flażolet - miłe muzykowanie"
M.Orzechowska - Sołowiej: "Praca domowa z języka obcego"
J. Dudaryk:  "Wirtualne podróże- szukamy informacji w Internecie - lekcja informatyki w klasie V"
U.Laskowska: "zastosowanie programu graficznego Paint w edukacji wczesnoszkolnej"

 Poradnik dla rodziców 2008/2009

Skład redakcyjny: Barbara Zadykowicz, Anna Bach, Danuta Rzędzińska

E. Żukowska: „Spacerkiem po Białymstoku”
M. Zubrzycka, A.Juszczuk: „Wychowawcza rola baśni”
A. Juszczuk: „Program „Czytające szkoły” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”
D. Grzędzińska: „Wspierajmy dziecko dyslektyczne”
B. Zadykowicz: „Jak być dobrym rodzicem?”
Bezpieczeństwo w Sieci
Prawa Dziecka,
Wybrane placówki i organizacje wspierające dziecko, rodzinę i szkołę

PORADNIK DLA RODZICÓW

      Danuta Grzędzińska:        DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI MANUALNYCH
Justyna Krajewska:          NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA
                                     – PRZYCZYNY, OBJAWY, ZAPOBIEGANIE
Barbara Zadykowicz:       JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO  PODEJMOWANIA  ODPOWIEDZIALNOŚCI?
J
ustyna Jabłońska:          ROLA POCHWAŁY W WYCHOWANIU DZIECI
Anna Juszczuk:                INNOWACJA PEDAGOGICZNA W BIBLIOTECE
Małgorzata Zubrzycka:      ZASADY ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

PORADNIK DLA RODZICÓW

Danuta Grzędzińska:  Ortografia nie musi być trudna
Elżbieta Całek:
   O tym, co się mieści w głowie małego ucznia  – krótko o emocjach
 Podpowiadamy rodzicom:    Jak uczyć dziecko radzenia sobie ze złością? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z zazdrością?   (Anna Boboryk: Fragment cyklu wychowawczego  w zestawie podręczników „Tropiciele”)
Barbara Zadykowicz :   Współpraca rodziców i nauczycieli.
Dokumenty szkolne:
   Zasady obowiązujące w kontakcie rodzica  z nauczycielem.
 Justyna Jabłońska:     Jak zachęcić dziecko do czytania?
Anna Juszczuk:   Rządowy program ,,Książki naszych marzeń”  w bibliotece szkolnej.
 Katarzyna Abramowicz:   Internet to okno na świat. Dobry i zły świat.  Od rodziców zależy, jaki świat znajduje w Sieci  Twoje dziecko.

 

                                 „Biuletyn Informacyjny SP 37”  2015/2016
      Danuta Grzędzińska:  Ortografia nie musi być trudna
     
Justyna Krajewska:     Metoda symultaniczno – sekwencyjna
     Sylwia Matanowska
:    Trudne zachowania ucznia w trakcie lekcji
     Elżbieta Całek
:   O tym, co się mieści w głowie małego ucznia – krótko o emocjach

Barbara Zadykowicz :   Spotkania z kłopotliwym rodzicem
Justyna Jabłońska
:  Jak zachęcić dziecko do czytania?
Anna Juszczuk: Rządowy program ,,Książki naszych marzeń” w bibliotece szkolnej.
Katarzyna Abramowicz:
  Internet to okno na świat. Dobry i zły świat.
          Od rodziców zależy, jaki świat znajduje w Sieci  Twoje dziecko.
Joanna Sawicka
: Aplikacje interaktywne przydatne w pracy nauczyciela.

 
 
 

 

Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku