AKTUALNOŚCI    -  ROK SZKOLNY 2018/2019

 

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚW. P. DYREKTORA JERZEGO SZYDŁOWSKIEGO

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić,
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.
 /ks. J. Twardowski/

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy o śmierci p. Jerzego Szydłowskiego. 20 marca odszedł od nas wieloletni Dyrektor Naszej Szkoły, Nauczyciel, Wychowawca, Przyjaciel.
  Z rodziną oraz bliskimi zmarłego łączymy się w bólu
   i składamy wyrazy głęboko współczucia.
Grono Pedagogiczne, pracownicy i uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kazimierza Górskiego.

OSTATNIE POŻEGNANIE ŚW. P. DYREKTORA JERZEGO SZYDŁOWSKIEGO

21. 03.2019 -  CZWARTEK -  WYSTAWIENIE TRUMNY Z CIAŁEM –
OD GODZ. 16. 00 DOM POGRZEBOWY NA UL. NOWOGRÓDZKIEJ
W BIAŁYMSTOKU.

 22.03.2019 -  PIĄTEK – GOD. 12.30 – WYPROWADZENIE Z DOMU POGRZEBOWEGO

 GODZ. 13.00 – POGRZEB NA CMENTARZU PRAWOSŁAWNYM PRZY
UL. WYSOCKIEGO W BIAŁYMSTOKU.

23.03.2019 – SOBOTA – GODZ. 8.00 MSZA ŚWIĘTA W CERKWI
ŚW. MIKOŁAJA PRZY ULICY LIPOWEJ.

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW
Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 25.03.2019r. (poniedziałek)
 o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.
Prosimy o zapoznanie się z proponowanymi zmianami w Programie  Wychowawczo - Profilaktycznym, który zamieszczony jest na stronie szkoły
w zakładce Rada Rodziców.

 

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ  

Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego
w Białymstoku   ogłasza nabór dziewcząt
i chłopców do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna na rok szkolny 2019/2020r.

Oferujemy:
* 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu,
* naukę gry w piłkę nożną pod okiem  trenerów,
* wyjazdy na zawody sportowe.

Składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej do dnia 06.03.2019r.
Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły 
15-808 Białystok ul. Jaworowa 8 tel.
85 6543987.

 

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok

Szanowni Państwo
Informujemy, że rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych   na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się  w terminie od 25 lutego  do 6 marca 2019 r.

więcej na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
w zakładce Edukacja  - Rekrutacja. 
www.bialystok.pl

 

DOKUMENTY SZKOLNE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Regulamin stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego   w Białymstoku
/
format pdf./ pobierz


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr37 im. K. Górskiego
w Białymstoku
/format pdf./
pobierz

 

Ogłoszenie - obiady szkolne
RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PODPISANIA DEKLARACJI KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW U WYCHOWAWCY KLASY LUB   W SEKRETARIACIE SZKOŁY I ZAPOZNANIA SIĘ
 Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, ZNAJDUJĄCYM  SIĘ W SEKRETARIACIE ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI.

 Wpłaty za obiady za miesiąc kwiecień (14 dni żywieniowych) prosimy dokonywać w dniach 22.03
.2019r. –28 .03.2019r.

- opłata ucznia – 39,20(obowiązkowo z dopiskiem - za obiady IV.2019r. 14 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego - 70,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady IV.2019r.
14 posiłków).

Kwotę za obiady należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego - 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Dzieci,które nie będą miały karty obiadowej nie będą wpuszczane na stołówkę szkolną.

           Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

 

WOJEWÓDZKI KONKURS "SKARBY PODLASKIEJ ARCHITEKTURY"

Zachęcamy do wzięcia udziału w  konkursie
"Skarby podlaskiej architektury" 
organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 37 
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
pod honorowym patronatem
Muzeum Historycznego
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin konkursu "Skarby podlaskiej architektury"
pobierz plik .doc
pobierz
pik .pdf

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Regulamin I Wojewódzkiego Konkursu plastyczno-literackiego 
„Nasza biało-czerwona zawsze z nami”

Konkurs organizowany jest w ramach 100 rocznicy ustanowienia polskiej flagi oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku
Współorganizatorzy:
Polskie Towarzystwo Weksylologiczne
Pogotowie Flagowe
Cele konkursu:
- popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu i hymnu oraz flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, weksylium, które jest najpopularniejszym symbolem państwowym;
- wspólne świętowanie w środowisku lokalnym rocznic świąt państwowych;
- uczczenie obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
- wskazanie zasad dobrej praktyki używania symboli narodowych;
- popularyzacja znaczenia heraldycznego barw polskiej flagi;
- patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży;
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i literackiej;
- promocja twórczości dziecka;
- nawiązanie ścisłej współpracy ze środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży;
- kształtowanie uzdolnień, zainteresowań dzieci i młodzieży;
- wskazywanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu;
- promocja szczególnie uzdolnionych autorów; odkrywanie młodych talentów.
 
Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych województwa podlaskiego.
Tematyka konkursu:
Prace muszą zawierać wyraźną realizację idei konkursu tj. popularyzacja wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie symboli państwowych: herbu, hymnu oraz flagi w różnych sytuacjach np.: podczas świętowania uroczystości państwowych, wydarzeń sportowych, manifestacji patriotycznych itp.
Adres do nadsyłania prac:
Prace plastyczne w sztywnych opakowaniach należy przesyłać lub przekazać z dopiskiem: „Konkurs – Nasza biało-czerwona zawsze z nami” na adres: Szkoła Podstawowa nr 37  im. Kazimierza Górskiego, ul. Jaworowa 8, 15-808 Białystok, tel. (85) 654 39 87.
 Zasady konkursu:
- autor może nadesłać jedną pracę plastyczną – format dowolny;
- autor może nadesłać jeden wiersz;
- prace nie mogą być oprawione;
- prace zbiorowe nie będą oceniane;
- technika dowolna – np.: malarstwo, grafika, batik, rękodzieło artystyczne;
- prace powinny być czytelnie opisane (na odwrocie): imię i nazwisko oraz wiek autora
(klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem, którego praca została wykonana, nazwa i adres szkoły oraz telefon placówki (pieczątka);
- do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
/załącznik nr 1 - pobierz/
Prace przesłane bez w/w oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Szkoły Podstawowej   nr 37 (www.sp37.edu.pl), Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego (www.weksylologia.pl) i Pogotowia Flagowego (www.pogotowieflagowe.pl)  oraz opublikowane w Biuletynie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego „FLAGA”.
Kategorie:
I kategoria – uczniowie klas I-IV
II kategoria – uczniowie klas V-VIII

Zasady przyznawania nagród:
- Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
- nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną;
- o wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa;
- decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;

Terminy:
-
prace należy przesłać bądź przekazać do 31.03.2019 r.;
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 18.04.2019 r.;
- uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 37
im. K. Górskiego w Białymstoku przy ul. Jaworowej 8.
Uwagi:

- konkurs jest bezpłatny;
- organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zagięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac w celach propagowania konkursu;
- prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane;
- regulamin konkursu dostępny będzie na stronie Organizatora www.sp37.edu.pl oraz współorganizatorów www.weksylologia.pl
  i www.pogotowieflagowe.pl;
- nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu;
- administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku.

W razie pytań prosimy o kontakt: - Anna Dzięgielewska – nauczyciel języka polskiego, tel. do szkoły (85)654-39-87 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.

/załącznik nr 1 - pobierz/

Organizatorzy:

                                                                                    Anna Dzięgielewska
Violetta Grabowska
 Elżbieta Krystyna Ignatowicz
 Krzysztof Jasieński
 Urszula Laskowska
 Olga Zawadzk
a

 

OGŁOSZENIE SZKOLNE DOTYCZĄCE OBIADÓW
Od miesiąca marca szkoła wprowadza program do obsługi stołówki. Każde dziecko otrzyma kartę. Karty będą systematycznie wydawane w miesiącu lutym. Koszt wydania pierwszej karty pokrywa szkoła, w przypadku zaginięcia lub zniszczenia koszt duplikatu karty pokrywa rodzic. W związku
z tym prosimy o terminowe  wpłaty za obiady(ostatni tydzień miesiąca).Jeśli nie odnotujemy wpłaty, karta obiadowa dziecka jest nieaktywna co będzie się wiązało z odmową wydania posiłku do momentu uregulowania należności. Sprawę prosimy potraktować poważnie.

Uczniowie ,którzy rezygnują z obiadów, zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta. Uczniowie klas ósmych po zakończonej edukacji zobowiązani są zwrócić "Kartę obiadową" dla intendenta.

        Od 1 marca zmienia się Regulamin pracy stołówki i płatności za obiady. Prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem, który będzie dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

 

LIST PANI MINISTER EDUKACJI DO RODZICÓW KLAS ÓSMYCH
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
- List Minister Edukacji Pani Zalewskiej do rodziców
uczniów klas ósmych
- plik pdf

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020
- ulotka - plik pdf

 

UWAGA KONKURS !!!

Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich klas 0-VIII
„Razem możemy więcej”

Klasa która w roku szkolnym 2018/2019 dokona najwyższych wpłat na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus w wysokości 200 zł.

Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

      Życzymy powodzenia

                                                                            RADA RODZICÓW

 

OGŁOSZENIE - STYPENDIUM SZKOLNE

Wszystkich rodziców składających wnioski o stypendia szkolne zapraszam po odbiór decyzji.

Pedagog szkolny
Wiesława Gryko

 

JADŁOSPIS  od  18.03.2019r. - 22.03.2019r.
Jadłospis obowiązujący
od 18.03.2019r.  do 22.03.2019r.  w stołówce szkolnej.

plik pdf

 

PRZYDZIAŁ SAL PODCZAS KONSULTACJI

Przydział sal podczas konsultacji
z nauczycielami
w roku szkolnym 2018/2019
plik pdf

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019
2 listopada 2018r. (piątek)
15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)
/egzamin ósmoklasisty/
16 kwietnia 2019r. (wtorek)
/egzamin ósmoklasisty/
17 kwietnia 2019r. (środa)
/egzamin ósmoklasisty/
30 kwietnia 2019r. (wtorek)
2 maja 2019r. r. (czwartek)
W tych dniach  w szkole będą zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
W roku szkolnym 2018/2019 indywidualne konsultacje
 z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w każdy  pierwszy wtorek miesiąca
w godz. 17.00 - 18.00.
W grudniu i w maju konsultacje odbywać się będą
 od godz. 17.00 do 19.00

 

Jesteśmy na  Facebooku
              Serdecznie zapraszamy na naszą stronę na Facebooku:
https://www.facebook.com/szkolapodstawowanr37/

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych


plik pdf. /pobierz/