Szkoła

  Aktualności

  Historia szkoły 

  Nasz patron 

  Informacje o szkole 

  Z życia szkoły

  Gazetka szkolna

  Pedagog szkolny

  Biblioteka

  Świetlica szkolna

Nauczyciele

  Grono pedagogiczne

  Publikacje nauczycieli

  Biuletyn szkolny

Uczniowie

  Samorząd Uczniowski 

  Nasze sukcesy
  Nasi najlepsi 

  Plan lekcji 

  Konkursy w szkole 

  Zajęcia pozalekcyjne 

  Sport w szkole  


  Rozkład dzwonków  

Rodzice

  Rada Rodziców

  Dokumenty szkolne

  Organizacja roku szkolnego

  Dziennik elektroniczny 

  Podręczniki

Szkoła Podstawowa nr 37
im. Kazimierza Górskiego
15-808 Białystok
ul. Jaworowa 8
tel.  85 65 43 987
fax. 85 65 41 289

 

email SP37:
sp37@um.bialystok.pl
email Rady Rodziców
przy SP 37:

radarodzicowsp37@o2.pl
adres strony internetowej:
www.sp37.edu.pl
 Jesteś
gościem na naszej stronie
od 01.03.2008r.Stronę najlepiej przeglądać
w rozdzielczości
1024 x 768
używając
przeglądarki
Microsoft Internet ExplorerOpiekunowie strony:
Julita Dudaryk
Adrian Petelski


 

 

AKTUALNOŚCI   rok szkolny 2016/2017

 


 

 

                                OGŁOSZENIE - OBIADY SZKOLNE  - MAJ 2017r. 

Wpłat za obiady za miesiąc maj prosimy dokonywać
w dniach
24.04.2017r. – 30.04.2017r.

Miesięczny abonament za miesiąc maj 2017r.(18 dni) wynosi:

- opłata ucznia za obiad - 2,80 zł x18dni = 50,40 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - za obiady V.2017r., 18 posiłków, imię i nazwisko dziecka).

- potrzeby stołówki - 0,30 x18dni = 5,40 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - potrzeby stołówki V.2017r., 18 posiłków,
imię i nazwisko dziecka).

- opłata pracownika pedagogicznego za obiad - 5,00 zł x18dni = 90,00 zł. (obowiązkowo z dopiskiem - imię i nazwisko –nauczyciel SP, za obiady V.2017r., 18 posiłków).

Kwotę za obiady w wysokości 50,40 zł należy wpłacać na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego -
15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Kwotę na potrzeby stołówki w wysokości 5,40 zł należy wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej
nr 37 im. K. Górskiego - 08 8099 0004 0011 5570 2000 0010

Posiłki wydawane będą wyłącznie na podstawie okazanej karty obiadowej.

Osoby, które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej.

Do wpłat za obiady dokonanych po 01.05.2017r. należy indywidualnie naliczyć
i dopłacić należne odsetki ustawowe.  Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

RODZICE DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI PROSZENI SĄ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM STOŁÓWKI SZKOLNEJ, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ W SEKRETARIACIE SZKOŁY ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ OBOK STOŁÓWKI

 

                                             ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na zebranie  Rady Rodziców,  które odbędzie się we wtorek ,   25 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
w stołówce szkolnej. 

 

                                           OGŁOSZENIE - STYPENDIUM SZKOLNE

UWAGA RODZICE !

Można już rozliczać „Stypendium szkolne” za miesiące:
I, II i III 2017r.

Pedagog M. Zubrzycka

 

LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY CZWARTEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA

LISTA KANDYDATÓW
DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1.      Bobier Michał
2.
      Borcuch Blanka
3.
      Borowski Krzysztof
4.
      Chodorowski Julian
5.
      Chwastek Jakub
6.
      Ciżyński Przemysław
7.
      Frankowska Dominika
8.
      Frankowska Weronika
9.
      Głowicki Jakub
10.
  Gruszewska Klaudia
11.
  Jakimiuk Adam
12.
  Jędrzejczyk Krystian
13.
  Jung Błażej
14.
  Kalinowska Magdalena
15.
  Kamiński Igor
16.
  Klebus Kasjan
17.
  Kubiak Weronika
18.
  Kużbiel Marcin
19.
  Malec Martyna
20.
  Mordasewicz Aleks
21.
  Olechno Adrian
22.
  Rabiczko Jakub Piotr
23.
  Radzewicz Maja
24.
  Romanowicz Bartosz
25.
  Samul Oktawian
26.
  Szymborski Damian
27.
  Topór Tymon
28.
  Wojciulik Dawid
29.
  Zawistowski Tomasz
30.   Zieniuk Mateusz

 

 

                                            KONKURS "JESTEM KIBICEM Z KLASĄ"

KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS 0-VI
XI EDYCJA
REGULAMIN KONKURSU

 

1. Tytuł: ,,Jestem kibicem z klasą”

 2. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 29. 01.2002r.
w sprawie organizacji  i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

3. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kazimierza Górskiego
    w Białymstoku.

4. Cele edukacyjne konkursu: propagowanie właściwej postawy kibica
    sportowego, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów.

5. Liczba stopni: jeden

6. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników: Uczestnicy: Uczniowie klas 0-VI szkół podstawowych w całej Polsce 
Przedmiot konkursu:
a) klasy 0-IV – praca plastyczna.
b) klasy V-VI – praca pisemna.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnym formacie i dowolną techniką.  Muszą być oprawione w passe – partout o szerokości 3 cm. W prawym  rogu powinna znajdować się karteczka nadrukowana czcionką Arial, (wielkość  czcionki 16 z następującymi informacjami: tytuł pracy, imię i nazwisko autora,  nazwa, numer, telefon, e-mail, adres szkoły, nazwisko nauczyciela, pod  kierunkiem  którego praca została wykonana).          

Prace literackie mogą być napisane w dowolnej formie: wiersz, list, opowiadanie,        sprawozdanie, swobodny tekst.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 01 CZERWCA 2017r.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a opiekunowie  specjalne podziękowania. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową lub informacją na stronie internetowej szkoły i jednocześnie zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

Lista nagrodzonych osób zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły
(www.sp37.edu.pl).

Prace należy przesłać na adres:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO
Ul. JAWOROWA 8
15-808 BIAŁYSTOK

Termin nadsyłania prac – 19.05.2017r.

 7. Przepisy końcowe:

Nadesłane prace, jak też prawa autorskie przechodzą na własność organizatorów. Administrowanie danych osobowych uczestników konkursu przez organizatorów odbywać się będzie wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania danych osobowych (imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły) osób biorących udział w konkursie.

 Koordynatorzy projektu: mgr Elżbieta Ignatowicz, mgr Julita Dudaryk, mgr Anna
                                          Dzięgielewska, mgr Violetta Grabowska

 Wszelkich informacji o konkursie udziela wicedyrektor szkoły  mgr Elżbieta Ignatowicz /tel. do szkoły (85) 654-39-87/.

 

 

    REKRUTACJA  do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej szkoły podstawowej 
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018, rozpocznie się nie wcześniej
 
niż 6 kwietnia 2017 r. - wszelkie informacje umieszczone są
na stronie internetowej 
www.bialystok.pl - zakładka
"Dla mieszkańców" - zakładka "Edukacja" - zakładka "Rekrutacja"
http://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/rekrutacja-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych.html

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/bialystok

 

 

                                            "ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017"

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 szkoła przystąpi do kampanii profilaktyczno- edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

CELE GŁÓWNE KAMPANII

 • Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży

 • Uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę

 • Ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

 • Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.

CELE DODATKOWE KAMPANII

 • Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 • Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Pedagog: M. Zubrzycka

 

                               PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ "BIEG PO ZDROWIE"
W marcu w naszej szkole rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc
w wieku 9-10 lat. W naszej szkole pilotażowo program będzie realizowany w kl. IV B

Program opracowany został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.

Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu.

Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji. Filmy dostępne są pod adresami:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW

Pedagog: M. Zubrzycka

 

 

                                           OGŁOSZENIE - TRENINGI PIŁKI NOŻNEJ

Szanowni  Państwo,

od 09 stycznia 2017r. wznawiamy treningi piłki nożnej dziewcząt klas II - III, które odbywają sie w ramach projektu  „From schools to women`sleague".

Treningi odbywać sie będą w poniedziałki i w czwartki od godz. 16.00. do 17.00.

Zapraszamy również wszystkie chętne nowe dziewczynki z klas II - III
do udziału w zajęciach.

 

 

                                             Projekt "ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ"

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz szkoła otrzymała List gratulacyjny i Podziękowania za udział
w projekcie 
"ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ".

LIST GRATULACYJNY pobierz

 

                                                  OBIADY SZKOLNE - OGŁOSZENIE

UWAGA!

W związku z zamknięciem roku obrotowego, wpłaty za obiady za miesiąc styczeń 2017 r. prosimy dokonywać od 01.01.2017 r. do 07.01.2017 r.
natomiast za miesiąc luty od 25.01.2017 r.  do 31.01.2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. w szkole obowiązuje obrót bezgotówkowy, w związku z tym, wpłaty za obiady oraz oddział przedszkolny będą przyjmowane wyłącznie na rachunek bankowy.

 Rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
- 15 1240 2890 1111 0010 3567 6262

Rachunek bankowy Oddziału przedszkolnego
– 40 1240 2890 1111 0010 3567 6103

 

                                                          OGŁOSZENIE - STYPENDIUM SZKOLNE 

Dnia 20.12. 2016 r. mija termin rozliczenia
„STYPENDIUM SZKOLNEGO”

Prosimy o dokonanie rozliczeń w sekretariacie szkoły.

 

 

 

 

                                     Informacja na temat stypendiów edukacyjnych

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Zarząd Województwa podlaskiego udziela Stypendiów edukacyjnych w ramach realizacji uchwały Nr XXVIII/258/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom i

 studentom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

więcej  informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta  Białegostoku w zakładce Edukacja - Stypendia - Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce.

informacja  Urzędu Miejskiego w Białymstoku - pobierz

 

 

                                            KONSULTACJE DLA RODZICÓW

                                   

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami i wychowawcami w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą w każdy pierwszy  wtorek  miesiąca w godzinach od 17.00 do 18.00.

                                        UWAGA KONKURS RADY RODZICÓW!!!

 Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich klas  0-VI „Razem możemy więcej” .

Klasa która w roku szkolnym 2016/2017 dokona najwyższych wpłat na Fundusz Rady Rodziców otrzyma wyróżnienie oraz bonus w wysokości 200 zł.

Wypłacone fundusze będą mogły być  przeznaczone na dowolne cele wybrane przez klasę.

                                                        Życzymy powodzenia

                                                                     RADA RODZICÓW

Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej w Zakładce Rada Rodziców.   

Regulamin konkursu - pobierz

 

 

                             INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW SZKOLNYCH
UWAGA RODZICE

Zmianie ulegają terminy wpłat za obiady. Opłaty za obiady będą przyjmowane na konto bankowe Szkoły, opłaty na potrzeby stołówki na konto bankowe Rady Rodziców przez ostatnie 7 dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc żywieniowy (np. za miesiąc październik 2016 należy wpłacać od 24 do 30 września 2016) Prosimy o terminowe wpłaty. Osoby, które nie wniosą opłat w terminie,
do czasu uregulowania płatności – nie mogą spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Obiady wydawane będą na podstawie ważnej „karty obiadowej”.

 

 

                              DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 im. K. Górskiego
 w Białymstoku  ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym
2016/2017

31 października 2016r.  (poniedziałek)
2 maja 2017r.  (wtorek)
4 maja 2017r. (czwartek)
5 maja 2017r. (piątek)
16 czerwca 2017r. (
piątek)

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje  zajęcia  opiekuńczych.

 

 

                                                  RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Szanowni Rodzice,

poniżej prezentujemy Państwu wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w naszej szkole  w roku szkolnym 2015/2016.

Przedmiot ewaluacji:

Wymaganie 9: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

raport ewaluacji  wewnętrznej

analiza ankiet skierowanych do rodziców

 

 

                              LIST GRATULACYJNY Z WYDAWNICTWA  OPERON

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasz szkoła otrzymała "Dyplomy Skutecznej Szkoły"  za zajęcie 3. miejsca w województwie  podlaskim w rankingu szkól podstawowych To wyróżnienie zostało nam przyznane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon za udział w  Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty  organizowanym we współpracy z Gazetą Wyborczą oraz British Council.

DYPLOM SKUTECZNEJ SZKOŁY  pobierz

LIST GRATULACYJNY pobierz

 

 

 

                                               ANEKS DO REGULAMINU  STOŁÓWKI SZKOLNEJ

aneks do regulaminu stołówki szkolnej  -  informacja dotycząca  wpłat za obiady
 /format pdf./ pobierz


 

                                                   FUNDACJA 'OSWOIĆ ŚWIAT"
Fundacja "Oswoić Świat" uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2015r. we współpracy z Gminą Białystok ruszył projekt: Wspieranie pomocy z zakresu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w formie prowadzenia oddziału dziennego opieki psychiatrycznej dla dzieci
i młodzieży w mieście Białystok - Świat ma różne kolory. 
Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2015r. Udział jest
 bezpłatny i nie jest wymagane skierowanie.
Program skierowany jest do dzieci i młodzieży, mieszkańców Białegostoku doświadczających kryzysu psychicznego, potrzebujących szybkiej ścieżki diagnostycznej, włączenia leczenia farmakologicznego, podjęcia psychoterapii. W programie uczestniczą także rodzice.

Oddział Dzienny wraz z Punktem Interwencyjnym pracuje od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "EUREKA"
w Białymstoku przy ul. Wesołej 17/1.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem 533 544 633
lub na stronie www.oswoicswiat.pl, mail: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com

 

 

                                                       "ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ"
Szanowni Państwo, 
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (KIK-34) powstał drugi film z Panem Pascalem Brodnickim, tym razem skierowany do rodziców. Pan Pascal gotuje na ekranie razem z 9-letnim Wiktorem i mówi o roli drugiego śniadania oraz innych zasadach prawidłowego żywienia dzieci. 

Do filmu dołączamy trzy ulotki do wydrukowania:

 

 • ulotka o roli drugiego śniadania/format pdf./ pobierz
 • ulotka z przepisem na „Ciasto warzywne”/format pdf./ pobierz
 • ulotka z przepisem na „Sałatkę z kaszy jaglanej”/format pdf./ pobierz

Film możesz obejrzeć  tutaj:
http://www.zachowajrownowage.pl/artykul/drugie-sniadanie-z-pascalem

Zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania w/w materiałów. Mamy nadzieję, że będą one ciekawym materiałem edukacyjnym oraz inspiracją w przygotowywaniu zdrowych posiłków dla dzieci.

Dla uczniów: na portalu You Tube można obejrzeć filmiki - "Profesor Funfit". Profesor jest typem szalonego naukowca, który założył własną, wirtualną placówkę pod nazwą "Hiperaktywny Instytut Eksperymentów Nad Aktywnością Fizyczną".

Pod linkami poniżej znajdziecie Państwo kolejne odcinki serii, w którym występuje nasz bohater- Profesor Funfit.

http://www.youtube.com/watch?v=dbsdLlnIoh4&feature=youtu.bee

https://www.youtube.com/watch?v=PbdoCoZ93uI

https://www.youtube.com/watch?v=teBXxnGdqCY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xX10sDUxca0

 

 

                                              SZKOŁA PRZYJAZNA ZDROWEMU ŻYWIENIU

Nasza szkoła przystąpiła do projektu pt." Szkoła przyjazna żywieniu  i aktywności fizycznej". Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji- zapobieganie rozwojowi nadwagi
 i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Rodziców i nauczycieli zachęcamy do odwiedzenia strony stworzonej przez realizatorów projektu www.zachowajrownowage.pl

  więcej   na   stronie 

harmonogram działań - Szkoła Przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej  
/format pdf./ pobierz

 

 

                       PROGRAM PROFILAKTYCZNY "ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE"

Szanowni Rodzice!

W naszej szkole wdrożony został program profilaktyki palenia tytoniu.
Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy najmniej uczuleni,
a przecież to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób.

Nam natomiast chodzi o Twoje dziecko.
Bądź więc uprzejmy- Rodzicu – przeczytać naszą notatkę do końca, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało papierosa?
Może uważasz, że palenie dziecka to nie problem, gdyż masz inne poważniejsze sprawy?

PAMIĘTAJ:

 • Palenie zaczyna się od spróbowania.

 • Eksperymentowanie z paleniem najczęściej zaczyna się w bardzo młodym wieku
  i może doprowadzić do systematycznego i nałogowego palenia.

 • Dzieci z rodzin, w których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci
  z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy pali obydwoje rodziców- to prawie pewne jest pojawienie się w rodzinie nałogowego palacza.

 • Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

Dlaczego dzieci sięgają po papierosa?

 • Ponieważ palą koledzy

Wpływ rówieśników, presja wywierana na innych są ogromne. Wpływ grupy staje się niebezpieczny, gdy dziecko nie potrafi odmówić.

 • Ponieważ czują się mało wartościowi.

Dziecko ma wrażenie, że paląc papierosa staje się kimś ważniejszym.

Obraz palacza – osoby dojrzałej, zadowolonej, pełnej humoru i fantazji, człowieka sukcesu- tak przedstawiane jest palenie przez aktorów filmowych, idoli w programach młodzieżowych. Młodzież nie rozumie, że jest to chwyt reklamowy! Palenie nie jest sposobem na sukces, wręcz przeciwnie przysparza problemów: w szkole, w domu, finansowych a zwłaszcza zdrowotnych.

 • Ponieważ palą rodzice lub starsze rodzeństwo.

Przykład jest bardzo zaraźliwy, zły przykład rodziców również.

Program profilaktyczny „ Znajdź właściwe rozwiązanie”, wdrożony w naszej szkole ukierunkowany jest na:

 • Uczenie dzieci i młodzieży umiejętności odmawiania- co może wpłynąć na wzrost odporności na presję rówieśnicza:

 • Uświadomienie odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie;

 • Kształtowanie szacunku do siebie; zdobywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Nasz wysiłek, bez Twojej pomocy i wsparcia, przyniesie niewielkie efekty.

 Pamiętaj!!!!!

Przykład jest najbardziej zaraźliwy!!!

 


                                                UCZESTNICZYMY W PROJEKTACH i PROGRAMACH:
Celem Programu jest edukacja dzieci uczęszczających do klas I-III 

z zakresu zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku.

 W roku szkolnym 2012/2013 każde dziecko w szkole podstawowej ma prawo do bezpłatnego kartonika białego mleka w szkole przez trzy dni w tygodniu. Dzięki systemowi dopłat z Unii Europejskiej oraz wsparciu z budżetu państwa, na których opiera się program, cena kartonika mleczka smakowego wypijanego przez dziecko w szkole podstawowej przez trzy dni w tygodniu to maksymalnie 0,24 PLN.
„Radosna szkoła” to program mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych. W ramach tego programu szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na:  pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole oraz  urządzenie szkolnego placu zabaw.
Ogólnopolski program edukacyjny "Klub Bezpiecznego Puchatka" pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji skierowany do klas pierwszych szkół podstawowych. Celem akcji jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, czy w czasie zabawy.

Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia
 i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Nasza szkoła stara się o przystąpienie do sieci
Szkół Promujących Zdrowie
.
W roku szkolnym 2010/2011 otrzymaliśmy certyfikat
"Społeczeństwo Obywatelskie Zaczyna się w Szkole"
Szkoła Podstawowa nr 37 im. K. Górskiego w Białymstoku  została przyjęty do grona OGÓLNOPOLSKIEJ GRUPY SZKÓŁ ROZWIJAJĄCYCH SIĘ.
Od grosika do złotówki” jest to projekt edukacji finansowej realizowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy
i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości we współpracy z CEN
w Białymstoku. Projekt adresowany jest do uczniów w wieku 8-9 lat.  Uczestnictwo umożliwi uczniom zdobycie wiedzy oraz rozwinięcie
i doskonalenie umiejętności związanych z gospodarowaniem pieniędzmi.
Celem programu e Twinning  jest łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych


Copyright @ 2007  Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku